Avís legal

Avís legal i política de privacitat

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE),  manifesta que és de la  propietat de ISP Grup, comprès per ISP SEGURETAT, S.L amb CIF B67035253; FIBCAT, SL amb CIF B66172347; FIBER VALLES, S.L. amb CIF B66584988; ISP.ES COMUNICACIONS S.L. amb CIF B62109723, IGSEPA COMUNICACIONS S.L. amb CIF B65020034; ISPSTANDS S.L. amb CIF B66264342, amb domicili social a Carrer Mas Pujol 36B, (0852) Les Franqueses del Vallès, Barcelona.

ISP GRUP no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet o presencia online en les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts en la llei, ISP GRUP no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus medis online.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials  de ISP Grup estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet o xarxes socials  de ISP GRUP poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ISP Grup o els seus llicències. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ISP Grup.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb ISP GRUP i que accepti la relació amb la nostra xarxa social.  Si així es realitza, ISP Grup tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos.   Si l’usuari no desitja que ISP GRUP pugui accedir al seu perfil o interrelacionar amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari

Les actuacions que realitzi ISP GRUP podran tindrà caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social és un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de ISP GRUP en quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest medis online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades en la xarxa social de referència  en el moment oportú i implica amb la seva participació per l’usuari l’acceptació d’aquestes. 

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials serà sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

Instagram : https://help.instagram.com/

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

PROTECCIÓ DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en els medis online siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de ISP Grup, comprès per  ISP SEGURETAT, S.L amb CIF B6703525; FIBCAT, SL amb CIF B66172317; FIBER VALLES, S.L. amb CIF B66584988; ISP.ES COMUNICACIONS S.L. amb CIF B62109723, IGSEPA COMUNICACIONS S.L.  amb CIF B65020034; ISPSTANDS S.L. amb CIF B66264312, amb domicili a Carrer Mas Pujol 36B | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Barcelona

FINALITAT

LEGITIMACIÓ

Formalitzar la relació contractual, la qual cosa comprendrà el procés de contractació i signatura dels contractes.

Execució del contracte de serveis o aplicació de mesures precontractuals

Gestionar la relació contractual amb vostè i assegurar la prestació dels serveis contractats.

Disposar dels serveis que ofereix ISP GRUP* als seus clients a través de la seva alta i registre en les aplicacions de ISP GRUP* i activació de les seves funcionalitats.

Gestionar la relació comercial amb vostè, ateses les sol·licituds d’informació de productes i serveis oferts per ISP GRUP* i a través de la realització de visites comercials.

Resoldre les consultes, reclamacions i queixes presentades per part d’usuaris, clients i potencials clients.

Cessió de dades, a empreses del ISP GRUP, perquè aquestes remetin comunicacions comercials, per qualsevol via, de productes i serveis del grup i poder rebre descomptes i avantatges promocionals.

Consentiment exprés

Cessió de dades, per part de ISP GRUP*, a empreses col·laboradores.

Remissió, per qualsevol via, de comunicacions comercials de productes i serveis diferents dels contractats del Grup, productes o serveis del ISP GRUP*.

Enviament de comunicacions comercials relacionades amb productes i serveis de ISP GRUP* similars als contractats. En aquest cas, l’interès legítim de ISP GRUP* es basa a mantenir-li informat i actualitzat sobre productes o serveis que li puguin ser del seu interès.

Interès legítim

Consultar fitxers públics de solvència econòmica per a verificar si està al corrent de pagament, si té impagats i si els va tenir en el passat quant va trigar a pagar-los, la qual cosa simplificarà i facilitarà el procediment d’anàlisi de riscos a l’hora de contractar. En aquest cas, l’interès legítim de ISP GRUP* es basa a preservar la seguretat de les seves operacions i prevenir el frau.

Realitzar perfilats amb base en les seves dades personals o amb base en dades anonimitzades o agregats, per a calcular la predisposició d’adquisició d’altres productes o contractació d’altres serveis, que puguin ser del seu interès, així com la propensió d’anul·lació dels serveis contractats i l’assignació d’una avaluació. En aquest cas, l’interès legítim de ISP GRUP* es basa en el seu interès en fidelitzar als seus clients.

Realitzar projectes d’automatització de processos de negoci per a millorar els productes i serveis oferts per ISP GRUP* amb base en les seves dades personals o amb base en dades anonimitzades o agregats. L’interès legítim en aquest cas es basa a millorar l’eficiència i productivitat de l’activitat de ISP GRUP*.

Gravar les converses telefòniques entre ISP GRUP* i vostè (o amb les persones designades) amb la finalitat de proporcionar la major seguretat possible en relació amb les operacions objecte del contracte de prestació de serveis.

Comunicar les seves dades personals a ISP GRUP*, amb la finalitat d’analitzar tècniques internes sobre l’efectivitat de campanyes comercials realitzades de productes i serveis i solucions de ISP GRUP* i evitar impactar comercialment a clients que ja estiguin gaudint dels nostres serveis.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat,  si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

 

  • D’accés: L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats.
  • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.  L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
  • Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l’interessat s’oposa al tractament. les dades s’han tractat il·lícitament,   s’han de suprimir per complir una obligació legal o  s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
  • La limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
  • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets  i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
  • Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte, el tractament es fa per mitjans automatitzats.
  • No ser objecte de decisions individuals automatitzades: L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament,

Aquestes peticions caldrà que es faci en a Carrer Mas Pujol 36B | 08520 | Les Franqueses del Vallès | Barcelona o en legal@ispgrup.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de protecció de dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest web és propietat de ISP Grup*, qui atorga determina que tot el contingut redactat per aquesta entitat es realitza sota una llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA.

Aquesta llicència implica la necessitat del reconeixement de l’autoria; que implica que es podrà utilitzar, explotar tots els continguts redactats i elaborats per aquesta entitat sempre i quan es faci menció que ISP GRUP* és l’autor del contingut, disseny, logotip o altres marques identificatives. A més, no es permet en cap cas un ús comercial dels mateixos ni de les possibles obres derivades. En tot cas, les obres derivades que es poden dur a terme caldrà que mantinguin en tot moment la possibilitat d’ésser emprades per altres entitats o parts amb una llicència sota les característiques detallades anteriorment.

Qualsevol ús sense la correcta assignació d’autoria a ISP Grup* de les mateixes implicarà l’incompliment d’aquesta llicència, reservant-se l’entitat a exigir el seu immediat cessament i eliminació, podent exercitar les accions que considerin adients pel respecte a la llicència determinada.

Els drets de propietat intel·lectual i marques que poden ésser propietat de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de ISP Grup* l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona, qui haurà de complir amb els drets de propietat o d’utilització de la llicència que el tercer hagi manifestat.

ISP Grup* no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. ISP Grup* posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

*ISP GRUP està comprès per ISP SEGURETAT, S.L amb CIF B67035253; FIBCAT, SL amb CIF B66172347; FIBER VALLES, S.L. amb CIF B66584988; ISP.ES COMUNICACIONS S.L. amb CIF B62109723, IGSEPA COMUNICACIONS S.L. amb CIF B65020034; ISPSTANDS S.L. amb CIF B66264342.

Sol.licita la teva alarma Protegim

Sol·licita la alarma per la teva empresa