CONCURS SANT JORDI #LlegimEnCatalà

PRIMERA.- ENTITAT ORGANITZADORA

Isp Seguretat SL, amb CIF nº B67035253 i domicili social al C/Mas Pujol 36B, 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona), en endavant PROTEGIM, organitza en les dates indicades a continuació, una promoció d’acord amb les instruccions detallades a les presents bases.

SEGONA.- BASES DE LA PROMOCIÓ

I.- Àmbit personal i territorial:

Podran participar en la promoció tots els internautes seguidors i no seguidors del perfil de de PROTEGIM a TWITTER majors de 18 anys i residents a tot el territori català (Províncies de Lleida, Tarragona, Girona i Tarragona).

En queden exclosos per participar en aquesta promoció els menors de 18 anys, els empleats de PROTEGIM. o i els seus familiars directes. 

II.- Àmbit temporal:

La promoció es desenvoluparà el dia 23 d’abril de 2022, de 9:00 a 16:00 hores. 

III.- Accés a la promoció i participació:

Per participar en la promoció que es desenvoluparà en les condicions establertes a les presents bases, els participants hauran de participar a través de la plataforma TWITTER.

Es duran a terme 7 sortejos independents, un cada hora, des de les 9 hores a les 16 hores del dia 23 d’abril.

Per participar a cadascun dels sortejos, l’usuari:

 • Haurà de ser seguidor del Twitter de @protegimalarmes.
 • Haurà de deixar el seu comentari sobre la piulada del sorteig mencionant a una persona.
 • Haurà de fer una repiulada del tuit del sorteig. 

TERCERA.- OBJECTE

L’objectiu d’aquesta promoció és promoure la imatge de Protegim, així com incentivar i fomentar les visites al perfils de la marca a Twitter.

QUARTA.- PREMI

Totes les participacions rebudes que compleixin amb els termes i condicions establertes a les presents bases, entren a formar part dels sortejos, en el quals, es podran optar als següents premis:

 

Sortegem SET PREMIS formats per 1 llibre en català i un punt de llibre distribuïts de la següent forma:

1er sorteig, de 9 a 10 hores: 1 exemplar de El Monstre de Santa Helena de l’Albert Sánchez Piñol i un punt de llibre de Protegim.

2n sorteig, de 10 a 11 hores: 1 exemplar de Els Desperfectes de la Irene Pujades i un punt de llibre de Protegim.

3er sorteig, d’11 a 12 hores: 1 exemplar de Junil a le terres dels bàrbars de Joan-Lluís Lluís i un punt de llibre de Protegim.

4rt sorteig, de 12  a 13 hores: 1 exemplar de La Vall de la llum del Toni Cruanyes  i un punt de llibre de Protegim.

5é sorteig, de 13  a 14 hores: 1 exemplar de Mamut de l’Eva Baltasar  i un punt de llibre de Protegim.

6é sorteig, de 14  a 15 hores: 1 exemplar de Morir-ne disset del Sergi Belbel  i un punt de llibre de Protegim.

7é sorteig,de 15 a 16 hores: 1 exemplar de Sola de la Carlota Gurt  i un punt de llibre de Protegim.

 

Els premis aquí descrit no són bescanviables pel seu import en metàl·lic, ni per cap altre premi, ni susceptibles de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador. Queda prohibida la comercialització i/o venda del premi.

En cas de força major o per motius aliens a la voluntat de PROTEGIM, aquesta podrà substituir el premi indicat per un altre d’igual o semblants característiques.

La renúncia a qualsevol dels premis no atorga al renunciant dret a cap indemnització o compensació.

CINQUENA.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

Durant el període promocional indicat, participaran tots aquells internautes que compleixin amb tots els requisits establerts a les presents bases.

Els comentaris hauran de ser exposats en un to cordial i respectuós amb els valors de la marca.

PROTEGIM, no es responsabilitzarà de cap reclamació que puguin presentar tercers pels comentaris pujats pels participants.

PROTEGIM no es responsabilitzarà de possibles comptes falsos que utilitzin el nom de la seva marca MARCA i/o aquest concurs per al seu benefici

No s’acceptaran a sorteig aquells comentaris que puguin ferir la sensibilitat i no siguin respectuoses de les mínimes normes del decòrum.

Es prendran com a vàlides totes aquelles respostes sempre que no compleixin en cap dels seus termes amb les especificacions esmentades a l’apartat 12 (participacions fraudulentes).

El/la participant haurà de comunicar i disposar d’autorització prèvia, de la persona el nom de la qual i/o dades, objecte de la promoció, serà esmentat, no responsabilitzant-se L’Empresa de qualsevol reclamació que pogués presentar tercers pel motiu indicat.

Cada persona podrà participar tantes vegades com vulgui, dins del període de durada de la promoció, si bé únicament computarà per a cada sorteig, la primera de les respostes donada. Un mateix participant només podrà resultar guanyador d’un dels sortejos.

SISENA.- MECÀNICA DE SORTEIG

Una vegada finalitzat el termini per a participar, PROTEGIM amb tots els internautes que hagin concursat i contestat seguint els termes establerts en les presents bases, elaborarà 7 sortejos (un per cadaescun dels premis) mitjançant una plataforma d’elecció aleatòria. 

El dia 25 d’abril  s’extraurà de manera aleatòria un total tres participants per sorteig, dels quals, els primer serà el guanyador, els altres 2 següents, seran els reserves, en l’ordre de selecció aleatòria en el qual s’hagin obtingut

Dits reserves, per ordre cronològic, seran utilitzats si es donés algun dels següents suposats:

 1. a) Si el guanyador/a no complís amb tots els requisits de participació en el sorteig. 
 2. b) Si el guanyador/a no pogués ser localitzat.
 3. c) Si per qualsevol causa el guanyador/a no accepti el premi.
 4. d) Si el guanyador/a incompleix les prohibicions o incòrre en algun dels supòsits exposats les presents bases.

Els registres reserva deuran, així mateix, complir amb els requisits esmentats en les presents bases. En cas que després d’utilitzats tots els guanyadors reserves quedés el premi sense assignar, es declararà el mateix desert.

SETENA.- COMUNICACIÓ DE ELS GUANYADORS I LLIURAMENT DE PREMIS

El nom del guanyador serà publicat el dia de la seva elecció en el perfi oficials del concurs @Protegimalarmes a TWITTER.

En un termini màxim de 3 dies des de la seva elecció EMPRESA es posarà en contacte amb els guanyadors, deixant un comentari en el seus comentaris de participació, esmentant els seus noms, i facilitant-los les instruccions a seguir per a obtenir el premi.

EMPRESA es reserva el dret de sol·licitar l’enviament de la còpia del DNI, com a acreditació de la identitat, adreça i l’edat d’aquest, a l’efecte de remetre-li el premi obtingut.

Si en el termini màxim de 7 dies, a partir de la data de la publicació del comentari en el post el guanyador no confirma ni accepta el premi, s’entendrà la no acceptació d’aquest, donant pas als reserves.

EMPRESA lliurarà el premi obtingut al guanyador, prèvia confirmació de les parts, a l’adreça postal facilitada pels propis agraciats.

El guanyador perdrà el seu dret al premi si transcorreguts 3 setmanes des de la finalització de la promoció, el regal no ha pogut ser lliurat per no trobar-se en el seu domicili, o per causes imputables a aquest.

El premi atorgat és intransferible, és a dir, en el cas que per qualsevol circumstància els premiats o els reserves seleccionats, no poguessin o no volguessin acceptar el premi o renunciessin a aquest, o no complissin els requisits establerts en les presents Bases, i fins i tot es donés el cas que no hi hagués hagut participants, el premi es declararà desert.

VUITENA.- RECLAMACIÓ

El període de reclamació de qualsevol problema o eventualitat relacionat amb la present promoció finalitzarà transcorreguts tres mesos des de la finalització del període promocional.

NOVENA.- ACCEPTACIÓ DE BASES

El simple fet de participar en la promoció implica la total acceptació de les presents bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació total o part d’aquestes, implicarà l’exclusió del participant i a conseqüència d’això, l’Empresa quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

PROTEGIM podrà, en el cas de detectar un ús fraudulent de la promoció, modificar les presents bases en aquelles disposicions que fossin pertinents per a aconseguir el correcte funcionament del mateix o fins i tot suspendre la mateixa si fos necessari.

DESENA.- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

La Companyia organitzadora queda exonerada de tota responsabilitat en cas de possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, retard, mal funcionament de la xarxa Internet, qualsevol altra circumstància i incorrecta transmissió de continguts, que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció per causes alienes a l’empresa i especialment per actes externs de mala fe, així com, a qualsevol mena de reclamació per l’autoria sense consentiment per part del seu titular respecte del material presentat pels participants en la present promoció.

ONZENA.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 i en qualssevol altres normes de privacitat aplicables, *Isp Seguretat SL, amb CIF nº B67035253 i domicili social al C/Mas Pujol 36B, 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona), t’informa que les teves dades personals seran utilitzats amb la finalitat de gestionar la teva participació en la promoció. 

El tractament de les teves dades és necessari per a l’execució de la relació contractual entre les parts. Sense les teves dades, no podries participar en la promoció ni PROTEGIM tindria manera de gestionar la teva participació. 

Les dades personals necessàries per a gestionar la teva participació en aquesta promoció seran conservades durant la durada d’aquesta, transcorreguts el terminis esmentats, les teves dades seran destruïdes. 

Quan facilitis dades de terceres persones (com a part del procés per a participar en la promoció), garanteixes haver obtingut el seu consentiment i haver-los informat prèviament del tractament de les seves dades, tal com s’estableix en el present clausulat, eximint a PROTEGIM del seu deure d’informació i/o d’obtenció del consentiment.

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposició i/o portabilitat, dirigint-te a la següent adreça: Isp Seguretat SL, amb CIF nº B67035253 i domicili social al C/Mas Pujol 36B, 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona), o bé en l’adreça de correu electrònic legal@ispgrup.cat  acompanyant fotocòpia de DNI.

Així mateix, i en el cas que PROTEGIM incompleixi les seves obligacions legals en matèria de protecció de dades, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

DOTZENA.- PARTICIPACIONS FRAUDULENTES

La participació en el concurs de manera fraudulenta (ús robots, sistemes no manuals, *hackeig, etc.) suposarà l’eliminació automàtica de la participació en el concurs, sense dret a qualsevol dels premis que hagin estat assignats en comissió de frau o engany.

Sense perjudici de l’anteriorment esmentat, la voluntat de Protegim és proporcionar un espai adequat a la finalitat d’aquesta Promoció, motiu pel qual es durà a terme un filtre en relació al contingut dels comentaris participants, estant facultats a no publicar aquest comentari en funció del contingut d’aquest, o bé s’observin les següents actituds:

 • Difamin, abusin o violin els drets legals dels altres usuaris, en relació a la publicitat i privacitat d’aquests.
 • Discriminin, per raó de raça, sexe o religió opinions o comentaris realitzats pels altres usuaris.
 • Publiquin directament o a través de link continguts difamatoris, obscens, violents o ofensius per a terceres persones.
 • Violin els drets de Propietat Industrial o Intel·lectual.
 • Incorporin virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la pàgina de PROTEGIM.

La constatació de qualsevol de les circumstàncies esmentades durant la promoció suposarà la desqualificació automàtica i la prohibició de participar en la promoció.

TRETZENA.- CESSIÓ D’EXPLOTACIÓ 

Els participants autoritzen Protegim a reproduir i utilitzar les seves dades personals i respostes en qualsevol activitat *publi-promocional, Fòrum, en notes de premsa, revistes o websites de la Companyia relacionada amb el concurs en què ha participat, i amb la finalitat de publicitar el premi. Així mateix, l’usuari cedeix a PROTEGIM. els drets necessaris per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol altre tipus d’activitat sobre aquestes, tant en format electrònic, digital, paper o qualsevol altre tipus de suport, encara que limitat a l’ús  en relació amb el concurs Propòsit de Proximitat  per temps il·limitat i per a tothom, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o cap benefici.

CATORZENA.- FISCALITAT

Els premis de la present promoció estan subjectes a les obligacions fiscals legalment establertes, corresponent a Protegim. la realització de l’ingrés a compte o la pràctica de la retenció que procedeixi conforme a la normativa de l’IRPF.

Protegim sol·licitarà a l’agraciat la informació necessària per al compliment d’aquestes obligacions fiscals. Es fa constar que el tipus de retenció/ingresso a compte vigent en 2022 és del 19% i que aquest s’aplica sobre el valor del premi determinat conformement a la normativa de l’impost, no procedint quan aquest últim no superi els 300€. 

Malgrat l’obligació del guanyador de suportar l’ingrés a compte tant si el premi és en espècie o en efectiu, Protegim  assumeix al seu càrrec aquest cost, per la qual cosa el valor fiscal del premi quedarà amb això incrementant en un 19% a l’efecte de l’IRPF. 

QUINZENA.- *ADMINISTRACIÓ DE LA PROMOCIÓ A través DE TWITTER

La plataforma Twitter no patrocina, avala ni administra de cap manera la present promoció de Protegim, ni estan associades a les mateixa, per la qual cosa el participant no tindrà cap mena de vinculació amb les citades plataformes.

L’usuari declara conèixer que Twitter és una plataformes aliena al control de Protegim i en conseqüència no es farà responsable pel mal funcionament dels perfils, falta de disponibilitat o la incorrecta transmissió de continguts que impedeixin el normal desenvolupament del seu perfil per causes alienes a l’empresa.

Protegim recorda als seus fans que, tal com informa Twitter en la seva Política de Privacitat, la informació a la qual pot accedir l’aplicació és la que cada usuari hagi definit en la configuració de la seva privacitat del seu perfil de Twitter i sempre comptant amb el permís previ de l’usuari a l’accés a determinada informació per a prestar el servei. Et recomanem que llegeixis detingudament la Política de Privacitat de Twitter a la qual podràs accedir a través del següent enllaç:

https://twitter.com/privacy?lang=es

SETZENA.- DIPÒSIT DE BASES

Les Bases de la present promoció es troben dipositades  a la disposició de qualsevol persona que desitgi consultar-les, al web protegim.cat

 

HOMOLOGACIÓ I CERTIFICACIÓ

Homologació com empresa de Seguretat per la Direcció General de Policia (DGP) 2017/005

Certificació en execució i manteniment d’instal·lacions de protecció, detecció, comunicació, alarma i extinció d’incendis.

homologación y certificación

Sol.licita la teva alarma Protegim

Sol·licita la alarma per la teva empresa